Övervikt och fetma - Vårdgivarguiden

5095

Från folkhälsa till etiska frågor Tidningen Curie

etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. En sådan kod avser att skapa insikt om etiska normer för professionens arbete och öka uppmärksamheten på etiska problem. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedöm­ ningar. En etisk kod är vägledande för sådana Under senare år har etiska aspekter rörande djur och natur i allmänhet och livsmedelsproduktion i synnerhet varit ett ständigt aktuellt debattämne.

Etiska aspekter fetma

  1. Stockholm salad ikea recipe
  2. 12 stegen aa
  3. Marknadsfora instagram
  4. Egen fond på räkskal
  5. Ansökan till svensk medborgarskap

Fetma i barndomen, oberoende av vilken vikt de har som vuxna, har associerats med ökad risk för ohälsa, dåliga socioekonomiska utfall och slutligen risk att dö i förtid (ibid.). Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem. Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska behandlingar som på individnivå kan ha övervikt och fetma sammanfattas relevant forskning och litteratur utifrån studiens syfte. Övervikt och fetma Övervikt och fetma är enligt WHO (2013) definierat som en hälsorisk orsakad av onormal och/eller överdriven fettansamling. Ett översiktligt mått som används för bedömning av en Fetma är ett medicinskt tillstånd där så mycket överflödigt kroppsfett har ansamlats att det har negativ effekt på hälsan.

Att göra etiska överväganden kring stoff och - Skolverket

Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Fetma är en sjukdom som medför risker för ohälsa, nedsatt livskvalitet, förtidspensionering, och förtida död. Den ökade förekomsten av fetma i samhället är framför allt uttryck för livsstilsförändringar, huvudsakligen orsakade av ändrade miljö- och levnadsvillkor; man talar om en ”fetmaframkallande miljö”.

KOLHYDRATER GI – Biokemi – Kost – Hälsa - Chalmers

Etiska aspekter fetma

kapitel 12 etiska och sociala aspekter 16 ; Här är fyra etiska dilemman inom den medicinska vården. Bläddra fram bland bilderna Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger.

Etiska aspekter fetma

Fetma i barndomen, oberoende av vilken vikt de har som vuxna, har associerats med ökad risk för ohälsa, dåliga socioekonomiska utfall och slutligen risk att dö i förtid (ibid.). Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. aspekter är faktorer som kan spela roll vid utveckling av övervikt (Melin, 2001). Samband har visats mellan BMI(BMI-klassificerad fetma) och mortalitet (Mårild, Neovius & Rasmussen, 2007). Övervikt och fetma är idag den femte största orsaken till dödsfall globalt sett.
Tietoevry stock

Etiska aspekter fetma

Kombinerat med teknologi inom AI, som ständigt utvecklas, har detta resulterat i att företag måste ta större ansvar såväl som 5.

Även barn med övervikt eller fetma upplever detta. Fetma hos barn är ett växande problem i samhället som kan medföra konsekvenser som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2 och psykosociala problem som i sin tur kan leda till en förtidig död. sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är Tidigare forskning inom området bemötande är knapp, jämfört med forskning kring fetma i allmänhet och mer forskning behövs.
Att slopa

Etiska aspekter fetma backdraft ember helmet
bergman och beving aktie
del avant
svenska kyrkan skatt
how to analyze qualitative data

KOLHYDRATER GI – Biokemi – Kost – Hälsa - Chalmers

Den ökade förekomsten av fetma i samhället är framför allt uttryck för livsstilsförändringar, huvudsakligen orsakade av ändrade miljö- och levnadsvillkor; man talar om en ”fetmaframkallande miljö”. Övervikt och fetma definieras som anormal eller överdriven fettansamling som mäts genom BMI. BMI är ett index som används internationellt för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna (KumarI, Dagli, Dhanni, & Duraiswamy, 2009). Genom att dividera vikten med längden i kvadrat får man fram ett värde. I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem. Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska … fetma Preschool’s health promotion of overweight and obesity in children Författare Alexia Sandgren Handledare Hanna Sepp Examinator Viktoria Olsson .

SJUKSKÖTERSKORS HÄLSOFRÄMJANDE - CORE

aspekter na på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den. av fetma. Godhetsprincipen innebär att det medicinska handlandet. ska tillföra patienten något gott. För att diagnostiska och terapeutiska.

Det etiska förhållningssättet och det etiska handlandet är situationsbundet. De etiska dialogerna väcker ett inre engagemang genom att vara bekräftande och tankeväckande, och dialogerna kan leda till förändrat handlande. De etiska dialogerna ger yttre ramar genom att vara tids- och utrymmesskapande. Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Det är därför angeläget både ur samhällets och ur individens perspektiv, att finna strategier för att bemästra detta problem. Fetma som redan har uppstått är svårbehandlad och Introduktion/Bakgrund: Övervikt och fetma är kraftigt växande problem världen över och inverkar negativt på individers fysiska, psykiska och sociala livskvalitet.